(Chinhphu.vn) - Ngày 13/4/2015, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định cho Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang hưởng ưu đãi đầu tư miễn tiền thuê đất sau thời gian xây dựng cơ bản là 7 năm. Do thời điểm đó UBND tỉnh chưa ban hành bảng giá đất nên Công ty chưa thực hiện được việc thuê đất.

Đến tháng 6/2016, khi có bảng giá đất, Công ty đã ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời có đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất. Tháng 8/2016, Công ty đã hoàn thiện thủ tục đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất. Theo trả lời của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Công ty chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất từ ngày 1/9/2016 đến ngày 1/9/2023.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Bùi Hải Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang hỏi, thời gian từ ngày 13/5/2015 đến ngày 30/8/2016, Công ty của ông có được miễn, giảm tiền thuê đất không?

Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5, Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, quy định:

"5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì người được Nhà nước cho thuê đất không được xét miễn, giảm tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất".

Theo quy định nêu trên, Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang được UBND tỉnh Tuyên Quang cho thuê đất tại Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/4/2015, đến ngày 31/8/2016 Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang mới nộp đủ hồ sơ xin miễn tiền thuê đất.

Như vậy khoảng thời gian chậm làm thủ tục miễn tiền thuê đất từ ngày 13/4/2015 đến ngày 31/8/2016 Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang không được miễn tiền thuê đất.

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang trả lời để ông Bùi Hải Phương biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Chinhphu.vn