(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Loan (Hà Tĩnh) hỏi, các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, lẻ trong khu dân cư trên địa bàn xã có cần cam kết bảo vệ môi trường với UBND xã hay không? Nếu có thực hiện thì căn cứ văn bản nào và mẫu cam kết bảo vệ môi trường như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường không quy định về cam kết bảo vệ môi trường.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bảo vệ môi trường , chăn nuôi