(Chinhphu.vn) - Chế độ ăn giữa ca của người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của công ty.

Trước đây, Công ty Cấp nước Đà Nẵng là có 100% vốn Nhà nước, thực hiện chi bữa ăn giữa ca cho người lao động theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty Nhà nước. Nay, Công ty chuyển đổi thành Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng. Các quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên, các văn bản này không quy định về mức tiền chi giữa ca cho người lao động.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đề nghị giải đáp, vậy việc thực hiện chế độ ăn giữa ca cho người lao động căn cứ văn bản nào? Nếu Công ty không tổ chức bữa ăn ca mà chi bằng tiền mặt thì khoản chi phí này có được tính vào giá thành sản phẩm không? Mức chi tối đa là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH chỉ quy định một số nguyên tắc xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng để người đại diện phần vốn Nhà nước tổ chức quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Theo quy định tại Điều 102 Bộ luật Lao động thì các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên, chế độ ăn giữa ca của người lao động trong Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của Công ty.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Ăn giữa ca , người lao động , thỏa ước lao động