(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Nhà máy in tiền quốc gia về chế độ ăn giữa ca đối với người lao động của Công ty như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 17 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng.

Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

Chinhphu.vn

Từ khóa: ăn trưa , người lao động , công ty nhà nước