(Chinhphu.vn) – Bà Tô Loan (An Giang) là viên chức thuộc Trung tâm Tin học – đơn vị tự chủ của một trường đại học. Bà có tham gia giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin của trường đại học đó và giảng dạy các lớp đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Tin học.

Bà Loan hỏi, nếu bà chỉ tham gia giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin của trường đại học đó hoặc chỉ giảng dạy các lớp đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Tin học thì bà có đủ điều kiện để hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Nếu có thì số giờ giảng dạy bao nhiêu thì được áp dụng các mức phụ cấp đó?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại các văn bản sau:

- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

- Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

- Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011.

- Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp ưu đãi (Khoản 1 Mục I) và điều kiện áp dụng hưởng phụ cấp ưu đãi (Khoản 2 Mục I).

Đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và được quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Điều kiện được tính phụ cấp thâm niên được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Theo đó, nếu bà Tô Loan đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giáo viên (các hạng có ký tự đầu của mã số hạng là V.07) và có tham gia giảng dạy thì được hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên theo quy định.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: chứng chỉ , đại học , phụ cấp thâm niên