(Chinhphu.vn) - Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, được tham gia các gói thầu nếu được sự ủy quyền của doanh nghiệp kiểm toán.

Tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước như sau:

“Điều 10. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành…

2. Nhà thầu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phải là các doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam. Khi thực hiện kiểm toán phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập cũng như các Chuẩn mực kiểm toán hiện hành. Khi kết thúc cuộc kiểm toán phải lập báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành với đầy đủ nội dung quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành”.

Hiện, Công ty Kiểm toán xây dựng đã trúng thầu 2 gói thầu kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của 2 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước qua hình thức đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu.

Công ty đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp kiểm toán. Đồng thời, hai Chi nhánh thuộc Công ty cũng bảo đảm đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đã được cấp phép hoạt động của Bộ Tài chính.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Kiểm toán xây dựng hỏi, đối với gói thầu kiểm toán Công ty trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu thì có được phép ủy quyền cho Chi nhánh thực hiện và phát hành báo cáo (2 kiểm toán viên hành nghề tại Chi nhánh ký báo cáo) được không?

Trường hợp chủ đầu tư dự án vốn ngân sách có gói thầu kiểm toán với hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu (rút gọn), trong khi có văn bản cho phép thuê kiểm toán của cấp có thẩm quyền thì chủ đầu tư có được chỉ định thầu trực tiếp cho chi nhánh và ký hợp đồng trực tiếp với chi nhánh của Công ty không?

Chi nhánh của Công ty đều hạch toán độc lập, vậy chi nhánh có được phép tham gia đấu thầu các gói thầu kiểm toán quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 31 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011:

“1. Điều kiện để chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

a) Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Điều 21 của Luật này;

b) Chi nhánh có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc chi nhánh. Hai kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán.

c) Được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

2. Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán không bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này sau ba tháng liên tục thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

3. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán”.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán bảo đảm đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Điều 31 Luật Kiểm toán độc lập thì được phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp kiểm toán.

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, được tham gia các gói thầu nếu được sự ủy quyền của doanh nghiệp kiểm toán.

Về ký báo cáo kiểm toán, theo quy định tại Khoản 3, Điều 46 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011:

“Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của kiểm toán viên hành nghề do doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam giao phụ trách cuộc kiểm toán và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật phải là kiểm toán viên hành nghề”.

Theo đó, các kiểm toán viên hành nghề tại chi nhánh nếu đảm bảo các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Kiểm toán độc lập nêu trên đây được ký báo cáo kiểm toán.

Chinhphu.vn

Từ khóa: kiểm toán , chủ đầu tư , gói thầu