(Chinhphu.vn) - Ông Lê Anh Thuấn (Đắk Nông) hỏi: Chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn tại Quyết định 79/QĐ-BXD có bao gồm chi phí xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn) mà doanh nghiệp phải nộp cho chuyên gia không?

Trường hợp không bao gồm, thì chi phí xã hội doanh nghiệp phải đóng cho chuyên gia theo quy định sẽ được xác định như thế nào trong dự toán chi phí tư vấn?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn được quy định tại Điểm 3.2, Khoản 3, Mục XI, Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: Tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng làm việc, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp,…

Chi phí quản lý được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Điểm 3.2 Khoản 3, Mục XI, Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD đã bao gồm BHYT, BHXH, BHTN, kinh phí công đoàn mà người sử dụng lao động phải trả.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí , chuyên gia tư vấn , dự toán