(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi Thái Bình (phongkehoachql@...) đề nghị Bộ Xây dựng giải đáp vướng mắc trong quá trình lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án công trình về tính chi phí lán trại 2% theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Tại Điều 7 Thông tư số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định: "Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỉ lệ 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác...".

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi Thái Bình đang lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án công trình gồm rải thảm nhựa mặt đường giao thông và xây dựng cống thoát nước, cầu cống ngang đường. Công trình đường giao thông và cống thoát nước trải dài theo tuyến Công ty lập dự toán với chi phí lán trại 2%.

Công ty đề nghị được giải đáp: Phần cầu và cống ngang đường để nước sông chảy qua thuộc hạng mục đường giao thông có được tính chi phí lán trại 2% không? Khi làm đường giao thông chạy cắt ngang qua sông thì nhân công thi công phần cống ngang đường để nước sông chảy qua kết hợp với làm cầu sẽ được tính theo nhóm lương nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề Công ty hỏi như sau:

Về nguyên tắc, chi phí lán trại chỉ được tính bằng tỉ lệ 2% đối với công trình đi theo tuyến. Nếu phần thi công cầu và công ngang đường trải dài theo tuyến thì chi phí lán trại được tính bằng tỉ lệ 2%.

Phần cầu cống ngang đường thuộc công trình xây dựng đường giao thông nên thuộc nhóm lương số 2 theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân