(Chinhphu.vn) – Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500) được xác định theo quy mô quy định tại Bảng số 4 kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Quận Hải An, TP. Hải Phòng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trong khu dân cư, giữa các dự án nhưng diện tích lập quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất không lớn (có đồ án quy hoạch có diện tích khoảng 300m2).

Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 05/2017/TT-BXD quy định: "Trường hợp quy mô của đồ án quy hoạch nằm trong khoảng giữa hai quy mô công bố tại Phụ lục kèm theo thì sử dụng phương pháp nội suy để xác định định mức chi phí".

Tuy nhiên, đồ án có quy mô diện tích dưới 1ha không nằm trong khoảng giữa 2 quy mô công bố và chưa thấy Bộ Xây dựng hướng dẫn tính nội suy.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Phạm Trung Hiếu, cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận Hải An đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp về vấn đề này.

Vấn đề ông Hiếu hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500) được xác định theo quy mô quy định tại Bảng số 4 Phụ lục kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Trường hợp chi phí lập đồ án xác định theo Bảng số 4 không phù hợp, thì có thể xác định bằng cách lập dự toán theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 05/2017/TT-BXD.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quy hoạch chi tiết , đồ án quy hoạch