(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Hiệp (hiepvu65@...) làm việc tại Xí nghiệp In Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hiện đang thực hiện cổ phần hóa. Ông Hiệp hỏi, chính sách đối với người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp mất việc làm khi doanh nghiệp cổ phần hoá được thực hiện theo văn bản nào?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Hiệp như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, thì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chưa chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là đối tượng cổ phần hóa để trở thành Công ty cổ phần.

Chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa được quy định tại Điều 48 Nghị định này, trong đó có quy định quyền lợi của người lao động bị mất việc, thôi việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp.

Ngày 20/12/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. Đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2 của Thông tư này, bao gồm:

- Người lao động làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng không thuộc đối tượng giao kết Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa.

- Cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định.

Về yêu cầu của ông Vũ Hiệp muốn biết văn bản quy phạm pháp luật nào hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo chế độ Hợp đồng lao động và chính sách đối với lãnh đạo doanh nghiệp được bổ nhiệm (không thuộc đối tượng giao kết Hợp đồng lao động) bị mất việc khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, đề nghị ông Hiệp cập nhật quy định tại Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH để rõ.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật

Từ khóa: cổ phần hoá , người lao động