(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc (Hà Nội) đang thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư, không thuộc đối tượng quy định tại Luật Đấu thầu và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT. Vậy, khi triển khai dự án, Công ty có cần lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì doanh nghiệp phải ban hành quy chế về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất. Trong quy chế do Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc ban hành thì các gói thầu đều thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Công ty đề nghị giải đáp, trình tự các bước thực hiện chỉ định thầu có cần phải tuân thủ trình tự chỉ định thầu trong Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, trường hợp lựa chọn đấu thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với vấn đề nêu trong thư hỏi, việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn


 
 

Từ khóa: Chọn nhà thầu , chỉ định thầu , dự án