(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Vũ Thành (Hà Nội) đang thực hiện một dự án xây dựng nhóm B, vốn ngân sách Nhà nước. Chủ đầu tư muốn thay đổi vị trí xây dựng 1 hạng mục, nhưng vẫn nằm trong khu đất xây dựng, không thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư. Ông Thành hỏi, chủ đầu tư có phải xin phép cấp quyết định đầu tư không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 61 Luật Xây dựng, việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn Nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định.

Do vậy, khi đã thay đổi bất kể nội dung nào đã được người quyết định đầu tư phê duyệt chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tư xem xét. Trong một số trường hợp người quyết định đầu tư có thể ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định (Điều 72 Luật Xây dựng).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Người quyết định đầu tư , chủ đầu tư , dự án xây dựng , ngân sách Nhà nước , Luật Xây dựng