(Chinhphu.vn) - Cơ quan ông Hoàng Tiến Nam là đơn vị Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng. Năm 2019, cơ quan ông được giao nguồn vốn cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, tổng dự toán 850 triệu đồng (kinh phí không thường xuyên năm 2019). Ông Nam hỏi, với gói thầu trên ông phải sử dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định từ Điều 20 đến Điều 27 Luật Đấu thầu.

Theo đó, người có thẩm quyền, chủ đầu tư căn cứ vào quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của từng gói thầu và quy định của pháp luật đấu thầu nêu trên để quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp, bảo đảm các mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chọn nhà thầu , sửa chữa , cải tạo , gói thầu , chủ đầu tư