(Chinhphu.vn) – Khi tham gia hoạt động xây dựng với tư cách là thành viên liên danh thì tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với phần việc mình thực hiện theo quy định.

Công ty của ông Lê Trần Thanh (Đắk Lắk) hiện chưa đủ điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP để tham gia gói thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ông Thanh hỏi, công ty ông có thể liên danh với đơn vị khác có đủ năng lực để tham gia gói thầu thực hiện gói thầu nêu trên hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Khoản 28, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Do đó, khi tham gia hoạt động xây dựng với tư cách là thành viên liên danh thì tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với phần việc mình thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , liên danh , tư vấn , thiết kế , nhà thầu