(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, Ban Quản lý dự án khắc phục thiên tai TP. Hải Phòng đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy định phân công công việc của các thành viên trong tổ chuyên gia khi lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

Ban Quản lý dự án khắc phục thiên tai được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng giao quản lý một số dự án. Căn cứ Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), Ban Quản lý đã phân công công công việc của các thành viên tổ chuyên gia như sau:

Ông Nguyễn Văn A, tổ trưởng, phụ trách chung; ông Nguyễn Văn B, tổ viên, được phân công đánh giá HSDT về mảng tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm; ông Nguyễn Văn C, tổ viên, được phân công đánh giá HSDT về mảng đề xuất kỹ thuật; ông Nguyễn Văn D, tổ viên, được phân công đánh giá HSDT về mảng giá dự thầu.

Ban Quản lý dự án khắc phục thiên tai đề nghị giải đáp, phiếu đánh giá của từng thành viên trong tổ chuyên gia có phải đánh giá tất cả mảng công việc không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp Ban Quản lý dự án khắc phục thiên tai TP. Hải Phòng hỏi, khi lập báo cáo đánh giá HSDT theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong báo cáo đánh giá phải mô tả số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 2, Mục I và có đầy đủ chữ ký của các thành viên ở cuối báo cáo đánh giá.

Trường hợp trong bảng phân công công việc đã phân công cụ thể ông Nguyễn Văn B đánh giá tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm thì ông Nguyễn Văn B chỉ phải ký vào phần cuối báo cáo đánh giá và các phiếu chấm về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm mà không phải ký vào các phiếu chấm đánh giá về kỹ thuật và đánh giá về giá.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hồ sơ dự thầu , chấm thầu , tổ chuyển gia