(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Duy Sơn hỏi: Công ty tôi ký hợp đồng với chủ đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức BT, vậy các chuyên gia tham gia lựa chọn nhà đầu tư có phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu không? Nếu có thì theo quy định nào và cơ quan nào cấp?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 5, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, một trong các trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết nội dung về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho các cá nhân thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 và Điểm c, Khoản 1, Điều 19 Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành lộ trình áp dụng đối với chứng chỉ hành nghề về lựa chọn nhà đầu tư nên các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư chưa bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Đấu thầu , chứng chỉ hành nghề , lựa chọn nhà đầu tư