(Chinhphu.vn) – Việc tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng thuộc phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định và thuộc trách nhiệm của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo phản ánh của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh, Điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật Đấu thầu quy định, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, những dự án này đều phải tổ chức đền bù GPMB để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, để thực hiện công tác đền bù GPMP phải thuê đơn vị đo đạc chỉnh lý bản đồ thửa đất, lập hồ sơ hiện trạng sử dụng đất, cắm mốc phục vụ công tác GPMB.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ thửa đất, lập hồ sơ hiện trạng sử dụng đất, cắm mốc phục vụ công tác GPMB với nội dung sau:

Công việc tổ chức đền bù GPMB thuộc phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Do đó, khi giá trị công việc nêu trên không nằm trong hạn mức chỉ định thầu, chủ đầu tư có được phép chỉ định thầu để thực hiện hay không?

Trường hợp phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc này lập ở giai đoạn nào của dự án?

Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt có được bổ sung hay không, nếu được thì bổ sung vào mục nào trong kế hoạch, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật Đấu thầu quy định phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù GPMB, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Khoản 1, Điều 68 Luật Đất đai quy định tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB bao gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo đó, việc tổ chức đền bù GPMB thuộc phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB bao gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND có thẩm quyền phê duyệt.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ định thầu , giải phóng mặt bằng , lựa chọn nhà thầu