(Chinhphu.vn) – Theo quy định một trong các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu mua thuốc là thuốc đã có trong danh mục thuốc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc đã được duyệt nhưng trong năm nhu cầu sử dụng vượt số lượng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bệnh viện nơi bà Kim Vui (Hà Tĩnh) công tác có gói thầu mua thuốc trị giá 600 triệu đồng, do nhu cầu sử dụng trong năm vượt quá 20% số lượng trong hợp đồng đã ký (tính theo từng thuốc) khi đấu thầu tập trung tại Sở Y tế (Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016). Với giá trị gói thầu dưới 1 tỷ đồng trong mua thuốc, vật tư tiêu hao theo Khoản 2, Điều 54; Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bà Vui hỏi, bệnh viện với gói thầu trên thực hiện chỉ định thầu rút gọn có đúng không? Nếu áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn thì trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi rõ là chỉ định thầu rút gọn, hay chỉ ghi là chỉ định thầu với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5, Điều 79 Luật Đấu thầu quy định một trong các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu mua thuốc là thuốc đã có trong danh mục thuốc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc đã được duyệt nhưng trong năm nhu cầu sử dụng vượt số lượng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu mua thuốc phải tuân thủ quy định nêu trên.

Ngoài ra, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chỉ định thầu , rút gọn , gói thầu , 63/2014/NĐ-CP