(Chinhphu.vn) – Ông Mai Huy Hùng (Nghệ An) hỏi: Nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán có được tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp trong cùng một dự án không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Đối với trường hợp của ông Hùng, nhà thầu đã lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho dự án thì được tham dự thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu như quy định nêu trên.

Tuy nhiên, nếu nhà thầu đã làm tư vấn đấu thầu để mời thầu cho các gói thầu thuộc dự án thì không được tham gia đấu thầu chính các gói thầu đó.

Chinhphu.vn