(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Minh (Gia Lai) công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng của ông có công trình sửa chữa giếng khoan cho một trường tiểu học, được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật vào tháng 11/2019, hợp đồng mua sắm và biên bản nghiệm thu thanh lý đã hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2019 (nguồn tự chủ 13). Ông Minh hỏi, trường hợp năm 2019 không đủ kinh phí để chi trả cho nhà cung cấp thì có được phép sử dụng kinh phí giao đầu năm 2020 để chi trả hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Trường hợp kinh phí giao đầu năm 2020 (dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo được cấp có thẩm quyền giao) có ghi rõ nội dung nhiệm vụ và kinh phí để thực hiện việc sửa chữa giếng khoan cho trường tiểu học (nhiệm vụ thực hiện năm 2019 nhưng chưa đủ kinh phí để chi trả cho nhà cung cấp như câu hỏi của ông Nguyễn Minh) thì sử dụng kinh phí được giao để tiếp tục thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giếng khoan , tiểu học , kinh phí