(Chinhphu.vn) – Việc giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là không phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công.

Theo phản ánh của ông Hoàng Đức Linh (Vĩnh Phúc), hiện nay các dự án có cấu phần xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục các dự án đầu tư công của địa phương. Mặt khác, địa phương đã thành lập các ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực (đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện) có chức năng quản lý dự án và làm chủ đầu tư theo pháp luật về xây dựng, có bộ máy, nhân sự có năng lực để thực hiện được việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Ông Linh hỏi, để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, tách chức năng quản lý Nhà nước với chức năng đề xuất dự án, người có thẩm quyền có thể giao cho ban quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do cấp mình quản lý hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Theo Khoản 1 Điều 9 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: “Cơ quan chuyên môn thuộc UBND được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan Nhà nước cấp trên”.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập là tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm về kinh phí hoạt động.

Như vậy, việc giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là không phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đầu tư công , chủ trương đầu tư , báo cáo