(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Nguyễn Quốc Thái (tỉnh Đồng Tháp) thực hiện một số công trình xây lắp có tính chất tương tự, được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán riêng biệt. Ông Thái hỏi, khi trình kế hoạch lựa chọn thầu, có thể gộp các gói thầu này để lựa chọn nhà thầu một lần có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo Điều 33 Luật Đấu thầu, trong đó, việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Đối với câu hỏi của ông Thái, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có nội dung phân chia dự án thành các gói thầu phải thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Gói thầu , lựa chọn nhà thầu , đấu thầu , dự án