(Chinhphu.vn) - Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp cột BTLT cho kế hoạch năm 2020 (đây là hàng hóa thông thường được tiêu chuẩn hóa theo TCVN 5847/2016) và thực hiện đấu thầu tập trung cho nhiều dự án thuộc nhiều đơn vị tư vấn khác nhau cho nhiều dự án.

Trong đó có nhà thầu tư vấn A vừa tư vấn một vài dự án trong toàn bộ các dự án được mua sắm tập trung và đồng thời nhà thầu tư vấn A có sản xuất và cung cấp sản phẩm cột BTLT trên thị trường (nhà thầu này chỉ tư vấn dự án, không tư vấn thiết kế sản phẩm cột BTLT).

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu được lập trên cơ sở: Khối lượng cột được bóc tách từ các dự án, đơn giá theo giá chung do Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố và được phê duyệt như nhau ở tất cả các dự án.

Về yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu theo tiêu chuẩn TCVN 5847/2016, tất cả các nhà thầu sản xuất cột BTLT trong nước đều đáp ứng về tiêu chuẩn sản xuất này. Hồ sơ mời thầu không có bất cứ lợi thế nào cho nhà thầu tư vấn A về cung cấp cột BTLT, mà các nhà thầu tham dự chỉ cạnh tranh về giá, nhà thầu nào có giá thấp sẽ được xếp hạng và lựa chọn.

Công ty Điện lực Đắk Lắk hỏi, nhà thầu tư vấn A có được tham dự đấu thầu cung cấp cột BTLT do Công ty tổ chức đấu thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu, một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó.

Theo đó, trường hợp nhà thầu đã cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án nhưng không liên quan trực tiếp đến gói thầu đang xét thì việc nhà thầu tiếp tục tham dự thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu đó không bị coi là thuộc hành vi bị cấm nêu trên.

Trường hợp việc cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án liên quan trực tiếp đến gói thầu đang xét, làm phát sinh xung đột lợi ích trong đấu thầu (ví dụ: tư vấn quản lý dự án làm bên mời thầu, tham gia lập hồ sơ mời thầu, lập thiết kế, dự toán, thực hiện nghiệm thu, xác nhận thanh toán cho các gói thầu…) thì việc tham dự thầu bị coi là thuộc hành vi bị cấm nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: dự thầu , gói thầu , tư vấn