(Chinhphu.vn) – Thiết kế và dự toán là một phần của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, do vậy mức phí thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đã bao gồm cả phí cho việc thẩm định thiết kế và dự toán.

Ông Lưu Trung Kiên (Yên Bái) tham khảo Điều 87 Luật Xây dựng thấy có quy định, cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng có quyền “thu phí thẩm định thiết kế, dự toán theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí”.

Còn Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng thì “Phí thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật (phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng với quy mô nhỏ) đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách được xác định = Tổng mức đầu tư được phê duyệt (x) mức thu”.

Ông Kiên hỏi, trong trường hợp này, cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng theo phân cấp có được thu thêm phí thẩm định thiết kế, dự toán ngoài phí thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 3 Thông tư số 176/2011/TT-BXD ngày 6/12/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định, phí thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật (phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng với quy mô nhỏ) đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định bằng tổng mức đầu tư xây dựng (x) mức thu.

Trong đó, mức phí thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đã bao gồm cả phí cho việc thẩm định thiết kế và dự toán, do thiết kế và dự toán là một phần của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết kế , dự toán , phí thẩm định , thi công