(Chinhphu.vn) – Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT không hướng dẫn quy đổi giờ nghiên cứu khoa học ra giờ chuẩn giảng dạy và ngược lại, nhằm khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo phản ánh của bà Phạm Thị Vân Nhâm (Hải Dương), Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT không có hướng dẫn quy đổi từ nghiên cứu khoa học ra giờ chuẩn và ngược lại. Tuy nhiên, nhiều trường đại học đều có quy định về việc quy đổi giờ nghiên cứu khoa học ra giờ chuẩn. Bà Nhâm hỏi, các căn cứ để quy đổi giờ nghiên cứu khoa học ra giờ chuẩn như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ làm việc của giảng viên được quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với giảng viên đại học, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 2 nhiệm vụ chính mà mỗi giảng viên đại học trong năm đều phải thực hiện, các nhiệm vụ đó gắn kết, cùng hỗ trợ giảng viên trong giảng dạy và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT quy định: “Tổng quỹ thời gian làm việc của giảng viên trong một năm học để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trong nhà trường là 1.760 giờ sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định”.

Như vậy, ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ giảng dạy là 270 giờ chuẩn (Điểm b, Khoản 1, Điều 5) chiếm xấp xỉ 1/2 tổng quỹ thời gian làm việc và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chiếm ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc (Khoản 1, Điều 7), số thời gian làm việc còn lại để thực hiện các nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác trong nhà trường.

Do hao phí sức lao động để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy khác với hao phí sức lao động để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (hao phí sức lao động để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được thể hiện trong các công việc trước, trong, sau giờ giảng và được quy đổi thành giờ chuẩn; nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được thể hiện bằng sản phẩm khoa học như: Chương trình, đề tài khoa học công nghệ, công bố các bài báo, báo cáo khoa học,… nên không được quy đổi thành giờ chuẩn).

Vì vậy, Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT không hướng dẫn quy đổi giờ nghiên cứu khoa học ra giờ chuẩn giảng dạy và ngược lại, nhằm khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo.

Do đặc thù của từng trường nên việc quy đổi là do các trường quyết định và được thống nhất trong quy chế hoạt động của nhà trường nhưng phải bảo đảm mỗi giảng viên trong năm học đều phải thực hiệ đồng thời cả nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định.

Đề nghị bà Phạm Thị Vân Nhâm trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường để được hiểu rõ hơn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giảng viên , giờ chuẩn , nghiên cứu khoa học , đại học