(Chinhphu.vn) - Bố của ông Nguyễn Thanh Bình (thanhbinh54kt5@...) nhập ngũ năm 1974 và phục viên, chuyển ngành năm 1990. Năm 1997, bố ông được tiếp nhận vào biên chế, làm nhân viên hành chính tại trường THPT. Thời gian công tác trong quân đội (15 năm 8 tháng) của bố ông được tính là thời gian có tham gia BHXH. Vậy, khi nghỉ hưu, lương hưu của bố ông sẽ được tính thế nào?

Ảnh minh họa

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Bình hỏi như sau:

Ngày 8/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 153/2013/NĐ-CP quy định: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển sang ngạch công chức, viên chức quốc phòng, công an, cơ yếu hoặc chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp Nhà nước, thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định rồi mới nghỉ hưu thì cách tính lương hưu thực hiện như sau:

- Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân hoặc phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

- Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.

- Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành rồi nghỉ hưu mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo điểm a, điểm b khoản này thấp hơn mức lương hưu tính theo mức lương bình quân của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Cơ sở tính lương hưu

Trường hợp bố ông Nguyễn Thanh Bình, nhập ngũ vào quân đội năm 1974. Năm 1990, bố ông Bình phục viên, chuyển ngành với quân hàm đại úy (chưa nhận trợ cấp phục viên). Đến năm 1997 bố ông Bình được tiếp nhận, biên chế làm nhân viên hành chính tại một trường THPT. Khi cấp Sổ BHXH, bố ông đã được BHXH cộng nối thời gian công tác tại quân đội là 15 năm 8 tháng, công nhận là thời gian đã đóng BHXH.

Căn cứ điểm a, điểm c khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 153/2013/NĐ-CP, cách tính lương hưu của bố ông Bình thực hiện như sau:

Bố ông Bình là sĩ quan quân đội chuyển ngành sang làm nhân viên hành chính trong trường học là công việc không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì, lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Nếu mức lương hưu tính theo cách tính nêu trên thấp hơn mức lương hưu tính theo mức lương bình quân của bố ông Bình tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: lương hưu , sĩ quan chuyển ngành