(Chinhphu.vn) – Bà Tôn Thị Nguyệt Vấn công tác tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi. Quỹ là đơn vị hoạt động tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP, bảo đảm chi thường xuyên, nguồn kinh phí hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp (10% được để lại từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng).

Trong hoạt động thu sự nghiệp có một phần kinh phí chưa có đối tượng chi, năm 2017 đơn vị bà Vấn đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó có mua sắm một số tài sản cho trạm quản lý rừng. Tuy nhiên do chưa xây trạm nên năm 2017 chưa mua tài sản (năm 2018 trạm quản lý bảo vệ rừng đã xây dựng).

Bà Vấn hỏi, việc mua sắm tài sản cho trạm quản lý bảo vệ rừng có phải thực hiện quy trình mua sắm tập trung không? Nếu mua tài sản bằng quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của đơn vị có thực hiện mua sắm tập trung không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì quy trình mua sắm tập trung áp dụng đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung do UBND cấp tỉnh ban hành và thuộc nguồn kinh phí mua sắm tập trung quy định tại Khoản 2, Điều 67 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Do vậy, đề nghị đơn vị bà đối chiếu với danh mục tài sản mua sắm do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành và nguồn kinh phí để xác định cụ thể phương thức mua sắm cho phù hợp.

Tại Điều 70 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định:

“Điều 70. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

1. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung:…

đ) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;…

2. Ngoài các nguồn kinh phí mua sắm tập trung quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định sử dụng các nguồn kinh phí sau đây để bảo đảm hiệu quả mua sắm tài sản theo phương thức tập trung:

a) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên”.

Theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên không thuộc nguồn kinh phí mua sắm tập trung.

Trong trường hợp có vướng mắc về mua sắm, đề nghị bà báo cáo đơn vị có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đơn vị sự nghiệp , mua sắm tập trung