(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quyền quy định chế độ tiền lương, cơ chế trả lương của công ty hoặc vận dụng các quy định của Nhà nước để trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng tại công ty.

Đơn vị của ông Minh Thuận (minhthuan194@... ) là đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ về kinh phí hoạt động thường xuyên, hợp tác với 1 Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ để thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Công ty TNHH hai thành viên (thuộc đồng sở hữu của hai thành viên góp vốn trên).

Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, con dấu, hạch toán độc lập và chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Phía đơn vị sự nghiệp góp vốn từ nguồn vốn vay ngân sách của Quỹ Đầu tư phát triển.

Ông Thuận hỏi, Công ty TNHH hai thành viên này có phải là doanh nghiệp Nhà nước không? Nhân sự đang hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp chuyển sang lương doanh nghiệp sẽ căn cứ vào các văn bản pháp luật nào? Cách tính lương cho Chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng thành viên chuyên trách, hội đồng thành viên không chuyên trách, ban kiểm soát và kế toán trưởng công ty có thể áp dụng như Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Thuận như sau:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện chế độ tiền lương đối với người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại Điều 66 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì công ty TNHH hai thành viên trở lên được quyền quyết định thù lao, tiền lương và tiền thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công ty theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Theo đó, công ty TNHH hai thành viên trở lên được quyền quy định chế độ tiền lương, cơ chế trả lương của công ty hoặc vận dụng các quy định của Nhà nước (Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ) để trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng tại công ty.

Chinhphu.vn