(Chinhphu.vn) - Công ty ông Lê Quang (Hà Nội) là công ty cổ phần, đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp quy mô 4.000 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và vốn vay (không phải vốn ngân sách).

Ông Quang hỏi, công ty ông có được tự tổ chức quản lý dự án không? Trong trường hợp này cá nhân tham gia làm giám đốc quản lý dự án và các vị trí khác có cần chứng chỉ hành nghề không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ: “Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 17 Nghị định này”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , ngân sách , dự án , vốn vay