(Chinhphu.vn) -  Mẹ của bà Mai Thị Hồng Liễu (Đồng Nai) là bệnh binh, mất sức lao động 61%. Trước ngày 1/7/2017, mẹ của bà hưởng trợ cấp 2.180.000 đồng/tháng. Bà Liễu hỏi, căn cứ Nghị định số 70/2017/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2017, mức trợ cấp của mẹ bà được tính như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trước ngày 1/7/2017 thì mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Theo đó, tại Phụ lục I (kèm theo) đã quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70% là 2.184.000 đồng.

Hiện nay, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được quy định tại Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ, thực hiện từ ngày 1/7/2017. Theo đó, tại Phụ lục I (kèm theo) đã quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70% là 2.348.000 đồng. Vì vậy, mức trợ cấp của mẹ bà từ ngày 1/7/2017 là 2.348.000 đồng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bệnh binh , trợ cấp