(Chinhphu.vn) - Người lao động làm thêm giờ vào ngày nào thì được trả lương làm thêm tính theo ngày đó. Sau mỗi đợt làm thêm nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Tại Điều 61 Bộ luật Lao động ban hành năm 1994 quy định nếu người lao động được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì người sử dụng lao động phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương ngày thường tương tự.

Tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ban hành năm 2005 ở tiết b điểm 2 mục IV cũng hướng dẫn cách tính tương tự. Tuy nhiên, theo Bộ luật Lao động 2012 và Thông tư liên tịch số 23/2015/TT-BLĐTBXH ban hành năm 2015 thì không quy định cụ thể cách tính lương trong trường hợp được nghỉ bù số giờ làm thêm. Do đó một số doanh nghiệp đã cố tình hiểu là làm thêm giờ nếu được nghỉ bù thì không cần trả số tiền chênh, như vậy đã làm mất quyền lợi của người lao động.

Ông Lê Ngọc Lợi - Xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hỏi, người lao động cần phải làm gì để đòi quyền lợi trong trường hợp này?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất 150%;

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động thì sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

 Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật Lao động thì mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày; người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy, theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nào thì được trả lương làm thêm tính theo ngày đó, cách tính tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo các nguyên tắc nêu trên. Sau mỗi đợt làm thêm nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: làm thêm giờ , nghỉ bù , bộ luật lao động , doanh nghiệp