(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Xuân Duy (Hà Nội) hỏi: Hiện nay văn bản nào quy định đầy đủ danh mục công việc độc hại, nguy hiểm để làm cơ sở thực hiện chế độ phụ cấp, bồi dưỡng cho nhân viên y tế?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc lĩnh vực y tế được quy định tại các văn bản:

Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc,độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Quyết định số 3303/QĐ-BYT ngày 11/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc được bồi dưỡng chống độc hại.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Phụ cấp nghề y , công việc độc hại , chế độ bồi dưỡng