(Chinhphu.vn) - Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin có đăng thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng. Trong E-HSMT, Công ty có quy định 1 mẫu Bảng giá dự thầu của hàng hóa (trong đó nêu rõ danh mục hàng hóa và khối lượng) và 1 mẫu Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (gồm lắp đặt, hướng dẫn chuyển giao công nghệ).

Khi mở hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, có một nhà thầu đính kèm E-HSDT 1 file excel trong đó thể hiện đầy đủ các mẫu theo HSMT, tuy nhiên tại mẫu Bảng giá dự thầu của hàng hóa nhà thầu không ghi đơn giá tại cột đơn giá dự thầu. Nhà thầu chỉ ghi đơn giá trong Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan. Theo E-HSDT này, tổ chuyên gia có 2 ý kiến:

- Thứ nhất: Nhà thầu chào giá trên được hiểu là đã bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan cho gói thầu và đánh giá là đạt.

- Thứ hai: Nhà thầu chào thiếu phần đơn giá cho các loại hàng hóa và khi đó chủ đầu tư không có căn cứ để đánh giá E-HSDT nên đánh giá là không đạt.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi việc đánh giá E-HSDT trên như nào là đạt?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT, trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều này.

Theo quy định tại Mục 12.2 Chương I Mầu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, nhà thầu ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hoá" theo Mẫu 18 và Mẫu 19 Chương IV.

Trường hợp tại cột “đơn giá dự thầu” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hàng hoá, dịch vụ này vào các hàng hoá, dịch vụ khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT.      

Đối với trường hợp của Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin, nếu nhà thầu đã nộp E-HSDT thành công và có tên trong biên bản mở thầu trên Hệ thống thì việc nhà thầu để trống cột đơn giá, không ghi giá trị hoặc ghi là “0” được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hàng hoá, dịch vụ này vào các hàng hoá dịch vụ khác thuộc gói thầu.

Trường hợp nhà thầu này trúng thầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo đúng yêu cầu nêu trong E- HSMT theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hồ sơ thầu , HSMT , HSDT