(Chinhphu.vn) - Trường hợp loại sản phẩm, dịch vụ công không thuộc danh mục áp dụng hình thức đặt hàng, giao kế hoạch thì phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các hình thức quy định tại Luật Đấu thầu.

Hiện nay, theo Luật Đấu thầu năm 2013 thì dịch vụ công gồm có dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích. Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, danh mục dịch vụ công ích được quy định tại Phụ lục A kèm theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Tuy nhiên, để cụ thể hóa danh mục các dịch vụ này thuộc nhiệm vụ chi của địa phương thì vẫn chưa rõ ràng, cụ thể.

Đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách Nhà nước sẽ được hiểu là các dịch vụ công không bao gồm các dịch vụ công ích trong danh mục thuộc Nghị định 130/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, do danh mục dịch vụ công ích này chưa cụ thể, rõ ràng nên cũng chưa xác định được danh mục dịch vụ sự nghiệp công.

Về phương thức lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công và danh mục dịch vụ sự nghiệp công ích sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở địa phương, vẫn còn chưa rõ về căn cứ để áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước là đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ cũng như quy trình thực hiện khi lựa chọn nhà thầu theo các hình thức này.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, những vướng mắc trên ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và việc giao dự toán cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong năm 2018 và thời gian tới nói riêng.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với việc mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; các hình thức lựa chọn nhà thầu khác thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định này.

Theo đó, đối với loại sản phẩm, dịch vụ công (bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công) thuộc danh mục được áp dụng hình thức đặt hàng, giao kế hoạch thì việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP.

Trường hợp loại sản phẩm, dịch vụ công không thuộc danh mục áp dụng hình thức đặt hàng, giao kế hoạch thì phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các hình thức quy định tại Luật Đấu thầu.

Trường hợp do điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: nhà thầu , dịch vụ công , tài nguyên môi trường