(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Mậu Vương (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2012-2016, nhưng thời gian thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án đã hết, nhà thầu thi công xin gia hạn, vậy chủ đầu tư có phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định không?

Vấn đề ông Vương hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nếu việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định này.

Nếu việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng xây dựng , thi công , dự án , gói thầu xây lắp