(Chinhphu.vn) - Cơ quan bà Lê Diệp (Hà Nội) tổ chức đấu thầu gói mua sắm hàng hóa, có đơn vị trúng thầu, đã ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, cơ quan phát sinh nhu cầu mua thêm 1 gói hàng hóa cùng nội dung, đơn giá, giá trị nhỏ hơn 50% giá trị gói thầu ban đầu.

Bà Diệp hỏi, vậy cơ quan bà có được tiếp tục ký thêm hợp đồng với công ty đối tác đã và đang thực hiện gói thầu trước không (hợp đồng đầu có giá trị là 2,5 tỷ đồng và gói hàng hóa mua thêm khoảng 350 triệu đồng)?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điều 20 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp quy định phạm vi và điều kiện áp dụng mua sắm trực tiếp như sau:

“1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự toán mua sắm hoặc thuộc dự toán mua sắm khác.

2. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Có văn bản phê duyệt dự toán mua sắm của cấp có thẩm quyền;

c) Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

d) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

đ) Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

e) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

3. Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó”.

Do bà không nêu đầy đủ các thông tin về gói thầu đề xuất áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp. Vì vậy, đề nghị bà rà soát quy định về phạm vi và điều kiện áp dụng mua sắm trực tiếp tại Điều 20 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính nếu đủ điều kiện để áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp thì thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Mua sắm trực tiếp , đấu thầu , hàng hóa tương tự