(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Ngọc Thủy (ttbdctvinhcuu@...), kế toán của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện đề nghị cho biết, bà có được hưởng phụ cấp kế toán theo Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của bà Thủy như sau:

Điểm 3.2 Mục 3, Phần II, Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước quy định, các đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn theo quy định của Bộ quản lý (trừ các đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước thực hiện công tác kế toán ngân sách các cấp) chỉ bố trí một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm thì được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Người được bố trí làm phụ trách kế toán trong trường hợp này không bị hạn chế về thời gian làm phụ trách kế toán.

Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán được quy định tại Mục 2 phần III, Thông tư 50/2005/TTLT-BTC-BNV.

Theo đó, người được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn quy định về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quy định cho kế toán trưởng nhưng chưa có đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế về kế toán hoặc chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm phụ trách kế toán như sau:  Đạt tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức quy định đối với cán bộ công chức hoặc viên chức; Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đối với các đơn vị kế toán thuộc đơn vị cấp Trung ương và đơn vị cấp tỉnh, phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.

Ngoài ra, Mục 2 Phần V Thông tư này quy định, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

Trường hợp bà Nguyễn Ngọc Thủy đang làm kế toán tại một Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đây là đơn vị trực thuộc cơ quan Huyện Ủy có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện là đơn vị kế toán có khối lượng công việc kế toán không lớn nên chỉ được bố trí một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm thì được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Nếu bà Thủy đủ điều kiện và tiêu chuẩn, được cơ quan bổ nhiệm làm phụ trách kế toán thì bà được hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp của trưởng phòng (trưởng ban) của Trung tâm theo quy định nêu trên.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội