(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng Công ty Khí Việt Nam hỏi, các cá nhân thuộc Chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư khi tham gia trực tiếp vào các công việc quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 1/1/2018, các cá nhân khi tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Như vậy, trường hợp các cá nhân thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu theo nhiệm vụ do Tổng Công ty Khí Việt Nam giao thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Trường hợp các cá nhân này tham gia trực tiếp vào các công việc nêu trên mà các công việc đó thuộc trách nhiệm của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung thì phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: đấu thầu , cá nhân , chứng chỉ hành nghề