(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Hồ Đức Hải (hohai85@...) đang sử dụng 1 thửa đất  để canh tác trồng hoa màu từ năm 1996 đến nay, không có giấy tờ và không bị tranh chấp. Ông Hải hỏi, gia đình ông có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất này không?

Ảnh minh họa
Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Hải như sau:

Tại khoản 4, khoản 6, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành (1/7/2004), nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp GCN quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

Theo khoản 1, Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, đất đã sử dụng ổn định quy định tại khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai là đất đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

- Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp GCN hoặc đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp GCN.

- Trường hợp đất đã được sử dụng liên tục mà có sự thay đổi về người sử dụng đất và sự thay đổi đó không phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Theo khoản 26, Điều 4, Luật Đất đai năm 2003, tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Theo đó, đất không có tranh chấp là đất không có sự bất đồng, mâu thuẫn hay xung đột giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sử dụng, quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng, mục đích sử dụng và địa giới hành chính.

Trường hợp không được cấp GCN

Tại khoản 4, Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định: Hộ gia đình, cá nhân không được cấp GCN đối với phần diện tích đất được sử dụng trước ngày 15/10/1993 trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai.

- Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý.

- Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc.

- Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng.

- Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

Trường hợp ông Hồ Đức Hải đang sử dụng đất không có giấy tờ, mà nay được UBND xã xác nhận không phải là đất lấn, chiếm; đã sử dụng ổn định; không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 4, khoản 6, Điều 50 Luật Đất đai; đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP thì được nhà nước cấp GCN quyền sử dụng đất.

Nếu không đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 4, khoản 6, Điều 50 Luật Đất đai; không đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất có một trong các hành vi quy định tại khoản 4, Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP thì không được cấp GCN quyền sử dụng đất.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật