(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Thắng (Đắk Lắk) hỏi: Cá nhân có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu, thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu và Ban Quản lý dự án thì có được tham gia tổ chuyên gia xét thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về vấn đề này như sau:

Theo Khoản 3 và Khoản 4, Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Luật Đấu thầu, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

- Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu.

- Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu.

- Có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Theo đó, cá nhân được lựa chọn làm chuyên gia đấu thầu phải đáp ứng các quy định nêu trên, kể cả đối với cá nhân thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu, ban quản lý dự án.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , chuyên gia đấu thầu