(Chinhphu.vn) - Nếu Chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy Chứng nhận GPP của quầy thuốc cũ hết hạn, để quầy thuốc tiếp tục được hoạt động, DN phải làm thủ tục cấp Giấy Chứng nhận với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược mới theo đúng quy định.

Theo phản ánh của bà Hiền (tỉnh Thái Nguyên), quầy thuốc của chủ cơ sở cũ thuê địa điểm đóng cửa đã lâu, trả lại nhà cho thuê chuyển đi nơi khác. Chứng chỉ hành nghề dược của chủ cũ đã hết hạn từ năm 2016.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và chứng nhận GPP cuối năm 2017 đã hết hạn nên chủ cơ sở cũ đóng cửa cũng chỉ thông báo với doanh nghiệp để nghỉ mà không nộp lại 2 giấy tờ trên để lấy lại chứng chỉ hành nghề dược tại Sở Y tế. Doanh nghiệp này đã làm thủ tục chấm dứt hợp đồng với chủ cơ sở cũ và liên lạc nhiều lần với chủ cơ sở cũ nhưng không liên lạc được.

Nay bà Hiền muốn thuê lại cửa hàng để mở quầy thuốc, vẫn lấy tên quầy thuốc cũ thì bà và Công ty cần làm thủ tục gì để có thể chấm dứt hoàn toàn với chủ cơ sở cũ và sang tên cho bà là chủ cơ sở mới?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Nội dung thư phản ánh của bà Hiền chưa đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, nếu trường hợp bà nêu ý kiến là quầy thuốc trước đây trực thuộc một doanh nghiệp, hiện không duy trì được điều kiện kinh doanh (GPP, Chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược hết hạn), nay bà có ý định trở thành người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại địa điểm kinh doanh này (quầy thuốc) của doanh nghiệp thì Bộ Y tế trả lời như sau:

Người mà gọi là “chủ cơ sở cũ” thực ra là người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược. Nếu Chứng chỉ hành nghề dược của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy Chứng nhận GPP của quầy thuốc hết hạn, để quầy thuốc tiếp tục được hoạt động, doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho quầy thuốc tại Sở Y tế Thái Nguyên với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược mới theo đúng quy định.

Nếu bà Hiền đáp ứng quy định là người chịu trách nhiệm chuyên môn mới cho địa điểm kinh doanh này thì bà có thể cùng doanh nghiệp làm thủ tục tại Sở Y tế Thái Nguyên theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Trường hợp quầy thuốc không phải của Công ty mà do cá nhân làm chủ, nếu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy Chứng nhận GPP của Quầy thuốc cũ hết hạn thì không đáp ứng điều kiện kinh doanh và cũng sẽ được Sở Y tế rút Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, khi đó bà có thể thuê lại cửa hàng và làm thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho quầy thuốc mới tại Sở Y tế Thái Nguyên theo quy định.

Chinhphu.vn