(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Văn Dương có 2.200m2 đất ở đô thị, tại khu vực được quy hoạch khu dân cư hiện hữu ở TP. Tân An, tỉnh Long An. Nay ông muốn tách ra để chuyển nhượng 2 nền đất (mỗi nền diện tích 200m2).

Ông Dương hỏi, thửa đất của ông có được tách và chuyển nhượng không? Nếu được thì thủ tục như thế nào, thời gian bao lâu?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung câu hỏi không nêu rõ tình trạng pháp lý của thửa đất (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa) nên không có cơ sở để trả lời cụ thể. Đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Bộ trả lời chung như sau:

Về điều kiện tách thửa đất, việc tách thửa đất ở tại đô thị phải bảo đảm phù hợp với quy định về diện tích tách thửa tối thiểu do UBND tỉnh quy định theo quy định Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai, Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Đồng thời, cần bảo đảm phù hợp với chế độ sử dụng đất quy định tại Điều 144 Luật Đất đai.

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai, thời điểm thực hiện quyền, trong đó có quyền chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; thủ tục tách thửa đất được quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất được thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP và quy định cụ thể trong Quyết định của UBND cấp tỉnh về công bố thủ tục hành chính (thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất không quá 15 ngày).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tách thửa , chuyển nhượng , sử dụng đất , đất ở