(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Nguyễn Hữu Sơn chuyên gia công, chế tạo thép và đã có kế hoạch thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm. Công ty ông có diện tích 7ha, vậy việc thực tập phương án chữa cháy không nhất thiết phải huy động cả lực lượng Phòng cháy, chữa cháy, Công an, Bệnh viện tới tham dự có đúng không?

Bộ Công an trả lời ông Nguyễn Hữu Sơn như sau:

Theo Điều 12 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì có 2 loại phương án chữa cháy:

 - Phương án chữa cháy của cơ sở (mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư) là phương án do người đứng đầu cơ sở tổ chức xây dựng sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý của mình.

 - Phương án chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC12 ban hành kèm theo Thông tư) là phương án do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) có trách nhiệm xây dựng đối với cơ sở, khu dân cư cần huy động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương.

Tại Điểm d, Khoản 4, Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định “Lực lượng, phương tiện có trong phương án chữa cháy khi được huy động thực tập phải tham gia đầy đủ”. Trường hợp ông Sơn hỏi chỉ đúng với trường hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia thực tập phương án chữa cháy của cơ sở.

Trong câu hỏi của ông Sơn chỉ nêu ngành nghề hoạt động của công ty là gia công chế tạo thép là hạng nguy hiểm cháy, nổ D và không nói rõ về quy mô diện tích nhà xưởng sản xuất của công ty.

Nếu nhà xưởng sản xuất của công ty có diện tích từ 5.000m2 trở lên hoặc tổng khối tích từ 25.000m3 trở lên thì thuộc danh mục cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao do cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy theo mẫu PC12 (phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Khi phương án chữa cháy này được người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức thực tập thì công ty của ông Sơn phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện của công ty tham gia phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và các lực lượng khác (nếu có) thực tập phương án chữa cháy theo kế hoạch.

Trường hợp khi công ty của ông Sơn được huy động lực lượng, phương tiện tham gia thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở khác (trong phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của công ty của ông Sơn) thì công ty phải bố trí đủ lực lượng, phương tiện để tham gia theo kế hoạch thực tập phương án chữa cháy này.

Chinhphu.vn