(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Đào Xuân Hoàng (tỉnh Quảng Trị) đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị với quy mô khoảng 5,43 ha. Cơ quan thẩm định báo cáo yêu cầu dự án phải được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lý do cơ quan thẩm định đưa ra yêu cầu trên là Luật Bảo vệ môi trường 2014 có quy định, "Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các việc sau:

a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư".

Tuy nhiên, ông Hoàng tham khảo quy định của Luật Đầu tư công thì thấy nội dung chủ yếu của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C là "Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội".

Ông Hoàng đề nghị được hướng dẫn về thời gian lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng trong trường hợp này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Mục 3, Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì dự án ông Hoàng nêu thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, hồ sơ chủ dự án nộp cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương.

Như vậy, chủ dự án thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khi có đầy đủ thông tin về các hạng mục của dự án.

Trong trường hợp dự án chưa có thông tin về các hạng mục đầu tư của dự án, đề nghị chủ dự án thực hiện theo Luật Đầu tư và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt trước khi thực hiện dự án.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bảo vệ môi trường , đánh giá tác động môi trường , dự án ,