(Chinhphu.vn) – Ngoài các phiếu thu, phiếu chi; giấy đề nghị thanh toán tạm ứng; biên lai thu tiền, đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội), Thông tư số 107/2017/TT-BTC đã có hiệu lực thi hành, thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, hệ thống biểu mẫu chứng từ như: Bảng thanh toán tiền lương; giấy đề nghị thanh toán; giấy báo làm thêm giờ; bảng chấm công làm thêm giờ... không có trong hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

Ông Tuấn hỏi, vậy kế toán đơn vị dùng các biểu mẫu chứng từ nêu trên theo văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp quy định:

"1. Các đơn vị hành chính, sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định trong Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.

2. Ngoài các chứng từ kế toán bắt buộc được quy định tại Thông tư này và các văn bản khác, đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị”.

Theo đó, hệ thống chứng từ bắt buộc quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính bao gồm 4 mẫu: Phiếu thu, phiếu chi; giấy đề nghị thanh toán tạm ứng; biên lai thu tiền, ngoài các chứng từ này đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị và các mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.

(Theo mof.gov.vn)