(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hoàng Búp (Tiền Giang) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy định xét duyệt, thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách của các cơ sở giáo dục.

Tại Khoản 8, Điều 13 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục như sau:

“Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện theo quy định”.

Ông Búp hỏi, theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch hay Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện duyệt quyết toán, thông báo quyết toán năm của các cơ sở giáo dục công lập?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về xét duyệt, thẩm định quyết toán

Tại Khoản 9, 10 và 11 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định:

“9. Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách.

10. Đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách.

11. Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách”.

Theo Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, trong đó:

Đơn vị dự toán cấp I tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính năm của đơn vị mình (nếu có) và của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt theo quy định tại Thông tư này, gửi cơ quan tài chính cùng cấp bao gồm các báo cáo như quy định đối với đơn vị dự toán cấp trên nêu tại khoản 2 Điều này.”.

Tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 137/2017/TT-BTC quy định: “Đơn vị dự toán cấp I xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (bao gồm cả Văn phòng trực thuộc Sở, Văn phòng trực thuộc Bộ) theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;”

Điểm a, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 137/2017/TT-BTC quy định:

a) Đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp: Cơ quan tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính thực hiện xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;”

Về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 7 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

"Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện”.

Do nội dung câu hỏi của ông không nêu rõ Phòng Giáo dục và Đào tạo có phải là đơn vị dự toán cấp I được UBND huyện giao dự toán ngân sách không? Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo có quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp huyện khi được UBND cấp huyện phê duyệt không? Quyết định của UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo để làm cơ sở trả lời ông.

Vì vậy, đề nghị ông nghiên cứu các văn bản quy định nêu trên và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện.

Có hai trường hợp xảy ra như sau:

- Trường hợp 1: UBND huyện trực tiếp giao dự toán cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục vừa là đơn vị dự toán cấp I vừa là đơn vị sử dụng ngân sách.

Khi đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như ngân sách của từng cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện.

- Trường hợp 2: UBND cấp huyện trực tiếp giao dự toán cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp giao dự toán và quyết định phân bổ dự toán cho các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp huyện.

Khi đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách của các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp huyện cũng như phần ngân sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi xét duyệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí ngân sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định và thông báo thẩm định quyết toán ngân sách.

Chinhphu.vn