(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Huyền là cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực của huyện, là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

100% kinh phí của cơ quan bà Huyền từ tiền chi phí quản lý dự án của các công trình được UBND huyện giao làm chủ đầu tư. Hiện nay cơ quan bà có nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

Bà Huyền hỏi, đơn vị bà có phải thực hiện theo hình thức mua sắm tập trung (theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC) không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Tại Điều 2 Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018) quy định:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước.

2. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.

6. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công".

Tại Điều 70 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) quy định:

"Điều 70. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung

1. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung:

a) Kinh phí được cơ quan, người có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương;

c) Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Nghị định này;

d) Nguồn kinh phí từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

đ) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

e) Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập trong trường hợp mua thuốc tập trung.

2. Ngoài các nguồn kinh phí mua sắm tập trung quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng các nguồn kinh phí sau đây để bảo đảm hiệu quả mua sắm tài sản theo phương thức tập trung:

a) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

b) Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập trong trường hợp mua sắm trang thiết bị y tế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực của huyện được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên, có nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh nếu sử dụng nguồn chi phí quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thì bắt buộc phải thực hiện mua sắm tập trung, nếu sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị thì không thuộc đối tượng bắt buộc phải mua sắm tập trung.

Chinhphu.vn