(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Duy Cường (Hải Phòng) làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, có chức năng, nhiệm vụ giúp Sở thực hiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì công trình.

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Sở là chủ đầu tư và được sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

Ông Cường hỏi, nếu Sở giao cho đơn vị ông thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án do Sở làm chủ đầu tư và sử dụng chi phí quản lý dự án để chi trả cho đơn vị ông thì có phù hợp với quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm 8, Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ, “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Theo đó, đối với trường hợp chủ đầu tư giao cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở để trực tiếp quản lý dự án đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng là không phù hợp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , đơn vị sự nghiệp , chủ đầu tư