(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Anh Tuấn (Lào Cai) hỏi: Dự án BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) có hỗ trợ 70% vốn Nhà nước thì khi nhà đầu tư ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu có bắt buộc áp dụng theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, trường hợp dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đã lựa chọn được nhà đầu tư thì việc lựa chọn nhà thầu cho dự án đó được thực hiện theo quy định nêu trên. 

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự án BOT , lựa chọn nhà thầu