(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Trung (Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy định của pháp luật liên quan đến căn cứ xác định tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Duy Trung, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đang rà soát các dự án chậm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh để chấm dứt hoạt động đầu tư của các dự án theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Qua rà soát và triển khai thực hiện việc chấm dứt hoạt động đầu tư của các dự án, ông Trung có một số vướng mắc khi triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, cụ thể như sau:

Theo Điểm g, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014: Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp: “Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này”.

Theo tiến độ triển khai dự án, được phân ra từng giai đoạn như sau:

- Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường,…).

- Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn đầu tư (đầu tư xây dựng các hạng mục công trình và hoàn thành đưa dự án vào sử dụng).

Ông Nguyễn Duy Trung  hỏi, cách xác định mốc thời gian “Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư ...” là thời điểm nào? Theo ông Trung các giai đoạn chia như sau:

- Ngày UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Ngày hoàn tất các thủ tục đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Ngày đầu tư xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 39 Luật Đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tiến độ thực hiện dự án đầu tư gồm các nội dung:

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có);

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án;

- Trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

Căn cứ các quy định nêu trên, thời điểm để tính các thời hạn quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư được xác định trên cơ sở tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chinhphu.vn